Направете заявка на номер

Общи условия за ползване

Предмет

Настоящите условия за ползване („Условия“) уреждат отношенията между ДЖИРАСОЛЕ ВАРНА ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203271862, регистрация по ДДС: № и седалище на адрес Гр. Варна, с. Тополи ул. Йордан Николов 1 (наричан по-долу "Доставчик"), от една страна, и всяко лице (наричан по-долу „Потребител“), което извършва покупка чрез сайта aquabella.bg (наричан по-долу „Уебсайт“), и наричани общо "Страните“. Потребителят декларира, че има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка чрез настоящия Уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Уебсайта.

Доставчикът организира доставянето на стоките, поръчани от Потребителите, и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

За да се завърши изискваната от Потребителя поръчка, Страните сключват договор за покупко-продажба на заявените стоки или услуги. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на определените от Потребителя стоки, а Потребителя се задължава да заплати на Доставчика предварително обявеното възнаграждение за стоките и доставката съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите Условия.

Характеристики на Уебсайта

Този Уебсайт e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително:

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез Уебсайта;

Да получават информация за нови стоки, услуги или други промоции, предлагани от чрез Уебсайта;

Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони и да упражняват тези права.

Данни за регистрация и поръчка

Потребителят може да разглежда Уебсайта и предлаганите стоки свободно без регистрация. Регистрацията не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба на стоките в Уебсайта.

За да ползва сайта Потребителят следва да се съгласи с Политиката за поверителност. Потребителят ще получи и възможността да даде своето съгласие за получаване на информация относно отстъпки и промоции чрез електронната поща.

Преди завършване на поръчка, Потребителят следва да предостави допълнително телефон и адрес за доставка, в случай, че желае поръчаните стоки да бъдат доставени до посочен от Потребителя адрес.

При предоставянето на данни за регистрация и поръчка, Потребителят се съгласява:

-       да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при подаване на поръчка или регистрация

-       да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност, като ни информира на aquabella.varna@gmail.com

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие поръчката на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на информацията му или за всяко друго нарушаване на сигурността.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

Поръчка на стоки

Извършването на поръчката (сключването на договор за покупко-продажба) се извършва чрез следните стъпки:

  • Потребителят прази избор с бърза поръчка;

  • Потребителят отпраща запитване, чрез контактна форма;

  • Потребителят въвежда или казва устно данни за доставка;

Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за ползване и с Политиката за поверителност

Потребителят изпраща своята поръчка/запитване като натисне бутона „Изпрати“;

След комуникация с нашия търговски отдел се пристъпва към завършване на поръчката Потребителят ще получи от Доставчика имейл потвърждаващ поръчката и съдържащ данни за поръчката.

Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на Доставчика на подадената поръчка и по този начин формира договор за покупко-продажба между Страните.

Веднага след като поръчката е готова за изпращане, Доставчикът ще изпрати имейл или ще се свърже по телефона с Потребителя за потвърждаване изпращането на поръчката.

 

Цени и начин на плащане

Цените, показвани на Уебсайта, са посочени в български лева и са с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България. Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да променя цените на стоките по всяко време, с изключение на стоките вече поръчани от Потребителя. ДДС се прилага по законоустановената ставка в сила към момента на подаване на поръчката. Цените на стоките, показвани на Уебсайта, не включват куриерските разходи и разход за доставка.

Потребителят може да заплати цената за отделните стоки наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

С приемането на настоящите Условия потребителят се задължава да заплати на Доставчика в пълен размер, продажната цена на всяка стока, поръчана от aquabella.bg, с изключение на случаите на плащане с чрез банков превод.

В случай на плащане Доставчика предоставя фактура, разписка за предаване на стоката към Потребителя.

 

Доставка

Потребителят може да избере дали стоките да бъдат доставени до посочен от него адрес, до офис на куриер. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България. В случай че доставката се извършва до страна извън ЕС и ЕИП всички митнически такси и данъци (в т.ч. и мита) са за сметка на Потребителя, като срокът за доставка зависи от крайната дестинация и спедиторското дружество, което извършва доставката. Стоките могат да бъдат доставени и до т.нар. "колективен" адрес (адрес, който е например в бизнес сграда, училище, детска градина и др.). В този случай Потребителят потвърждава, че доставката на поръчката е извършена при действителното предаване на колективния адрес, посочен в неговата поръчка, въпреки че стоките може да бъдат получен от трето лице. Прехвърлянето на рискове за Потребителя се осъществява при предаването, така че е важно Потребителят да вземе всички мерки, за да гарантира получаването на поръчката му на такъв адрес.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови, ако има предварително платените от него суми.

Доставката се извършва от Джирасоле Варна ООД  и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в Условията между Страните. Като може да бъдат използвани и услугите на куриер, като в този случай:

Потребител, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на Доставчика. След това Доставчикът ще направи опит да се свърже с Потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 работни дни се приема, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчката.

Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителят не уведоми Доставчика стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

 

Поведение на Потребителите

Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.

 

Поведение на Потребителите

Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:

-       формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

-       създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

-       се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;

-       фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;

-       да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

-       да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;

-       да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

-       да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

-       да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;

-       да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;

-       да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

-       да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

-       да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.

Доставчика си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

Доставчика си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

 

Авторски права и ограничения свързани с тях

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени чрез Уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Не се разрешава материалите на Уебсайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма.

 

Препратки от и Уебсайта

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една страница на Уебсайта при следните условия:

-       не трябва да посочва явно или неявно, че Уебсайта препоръчва него и/или продуктите и услугите му;

-       не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Уебсайта.

Със създаването на препратка към Уебсайта собственика на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.

 

Информация за надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уeбcaйт: www.kzp.bg

 

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Гореща линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.cpc.bg

 

Приложимо право и спорове

Настоящите Условия за продажба са предмет на българското законодателство.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция.

Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

 

Други

Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

 

Данни за кореспонденция с Доставчика

ДЖИРАСОЛЕ ВАРНА ООД

203271862

Адрес: Гр. Варна, с. Тополи ул. Йордан Николов 1 Арматурен двор

Телефон: 0885 005 894

Сайт: aquabella.varna@gmail.com

 

Дата на последна актуализация : 13.05.2023 г.

 

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.

При използване услугите на Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

 

Нашите партньори

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО
Лого на игрални зали COLOR BET
лого на организатори на маратони IRUN
лого на супермаркет starmarket
Последвай ни за още интересни неща от #aquabella
Следи актуалните ни предложения и промоции!
Абонирай се за известия.
КОНТАКТИ

Гр. Варна, с. Тополи, ул. Йордан Николов 1

0879 104 135

0885 005 894

aquabella.varna@gmail.com

© 2023 AQUA BELLA от ДЖИРАСОЛЕ ВАРНА ООД - търговия, доставка на едро и дребно с бутилирана трапезна, бебешка и сребърна вода. Както и монтаж, сервиз на хладилни витрини и диспенсъри за вода. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
Call Now Button